Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „Dobromat24.pl”

z dnia 4 sierpnia 2016 roku

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program Dobromat24.pl oraz zasady uczestnictwa w nim.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:
  1. Organizator” – Caritas Archidiecezji Łódzkiej, z siedzibą w Łodzi, przy Gdańskiej 111, 90 – 507 Łódź, Kościelna Osoba Prawna, powołana Dekretem Biskupa Łódzkiego, dnia 2 kwietnia 1990 roku, NIP: 727 16 60 410, REGON: 040006299, adres do korespondencji: ul. Gdańska 111, 90 – 507 Łódź, adres poczty elektronicznej: dobromat24@toya.net.pl;
  2. Regulamin” – niniejszy dokument, wraz z wszelkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część;
  3. Cele Statutowe” – cele zamieszczone w statucie Organizatora, dostępnym na stronie internetowej www.caritas.lodz.pl oraz w siedzibie Organizatora;
  4. Strona internetowa Programu” – strona internetowa, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące Programu, pod adresem: www.dobromat24.pl
  5. Przelewy24.pl – system płatności on-line;
  6. Dobromat24.pl – Program non-profit, organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej Programem, mający na celu umożliwienie Uczestnikowi Programu wsparcia charytatywnej działalności Organizatora;
  7. Uczestnik Programu” – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która bierze udział w Programie i spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie;
  8. Dobro” – katalog niematerialnych Dóbr jest na bieżąco publikowany na stronie Programuw ramach Programu. Dobro definiowane jest jako:
   – niematerialna wartość, który nabywa Uczestnik Programu, wspierając charytatywną działalność Organizatora,
   – deklaracja czynnego włączenia się w wolontariat na rzecz określonej akcji,
   – deklaracja wsparcia duchowego.
  9. Nabycie Dobra” – darowizna dokonana przez Uczestnika Programu na rzecz Organizatora Programu, przekazana na cele określone w Regulaminie Programu. Nabycie Dobra nie stanowi transakcji kupna-sprzedaży, tym samym Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za nabyte Dobro;
  10. Potwierdzenie” – elektroniczne potwierdzenie nabycia Dobra, które zostanie wysłane przez Organizatora Programu na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail Uczestnika Programu, po akceptacji Regulaminu oraz dokonaniu płatności.

 

§ 2. INFORMACJE O PROGRAMIE

 1. Program ma na celu udzielenie wsparcia charytatywnej działalności Organizatora poprzez nabycie konkretnego Dobra, złożenie deklaracji czynnego włączenia się w wolontariat na rzecz określonej akcji lub deklaracji wsparcia duchowego.
 2. Program skierowany jest do osób, które chcą wesprzeć działalność Organizatora i w tym celu nabędą Dobro za pośrednictwem Programu Dobromat24.pl, w sposób określony na stronie internetowej Programu.

 

§ 3. ZASADY PROGRAMU

 1. Nabycie Dobra, celem udzielenia wsparcia działalności Organizatora za pośrednictwem Programu rozumiane jest jako wzięcie udziału w Programie.
 2. W przypadku wsparcia finansowego Programu, środki pieniężne uzyskane z nabytych przez Uczestnika Programu Dóbr z zasady zostaną przekazane:
  – 90% na wsparcie charytatywnej działalności Organizatora, zgodnie z bieżącym katalogiem dostępnym na stronie internetowej Programu,
  – 10% na pokrycie kosztów administracyjnych Organizatora.
 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo, w razie zaistnienia takiej potrzeby, do przesunięcia środków finansowych, uzyskanych z nabytych przez Uczestników Programu Dóbr, na inne cele statutowe Organizatora.

 

§ 4. AKCEPTACJA REGULAMINU

Udział w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§ 5. DOBRA

Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zamieszczania nowych Dóbr, a także zmiany lub usunięcia Dóbr już istniejących. Każdorazowy wykaz Dóbr będzie umieszczony na Stronie internetowej Programu.

 

§ 6. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze strony internetowej Programu wymaga:
  – aktualnej wersji przeglądarki internetowej,
  – posiadania adresu e-mail,
  – rozdzielczości ekranowej minimum 1024 × 768 pikseli,
  – włączonej obsługi „cookies”.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu banków Uczestników,  bądź systemu Przelewy24.pl, jeżeli z powodu takich przerw, bądź zakłóceń, nie zostanie wykonany przelew środków pieniężnych.

 

§ 7. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 1. Udział w Programie wymaga podania przez Uczestnika Programu danych osobowych, określonych przez Organizatora w odpowiednich formularzach zgłoszeniowych.
 2. Udział w Programie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celach związanych z jego udziałem w Programie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia przez Organizatora.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Caritas Archidiecezji Łódzkiej, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 111, 90 – 507 Łódź, Kościelna Osoba Prawna, powołana Dekretem Biskupa Łódzkiego dnia 2 kwietnia 1990 roku, NIP: 727 16 60 410, REGON: 040006299, adres do korespondencji: ul. Gdańska 111, 90 – 507 Łódź, adres poczty elektronicznej: dobromat24@toya.net.pl.
 4. Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych Uczestników przed dostępem, pozyskiwaniem, bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń.
 5. Organizator nie udostępnia, ani nie przekazuje danych osobowych podanych przez Uczestników osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, bądź z decyzji organu państwowego.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Programu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 tj.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tj.).